var giftType = "One-time";
 

Records 1 - 7 of 7

 
Page 1 of 1
Name   Gift Amount  
2022 WFA-SD Day of Event Anonymous
$60.00
Luca Almada
$10.00
Malia Almada
$10.00
Mrs. Kristina Almada
$20.00
Ramiro Nava
$20.00
Sergio Almada
$20.00
Virginia Nava
$20.00

Records 1 - 7 of 7